سه شنبه, 11 فروردين 1394 ساعت 14:59

مجمع عمومی فوق العاده اسفندماه 1393

در سالروز تاسیس شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده از 100 میلیارد ريال به 6000میلیارد ريال افزایش یافت .
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 ساعت 14:57

عبور پرتفوی از مرز 5000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 5000 میلیارد ريال عبور کرد .
پنج شنبه, 01 آبان 1393 ساعت 14:56

عبور پرتفوی از مرز 3000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 3000 میلیارد ريال عبور کرد .
سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 14:54

عبور پرتفوی از مرز 1000 میلیارد ريال

ارزش سبد سرمایه گذاری های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از مرز 1000 میلیارد ريال عبور کرد .
شنبه, 01 شهریور 1393 ساعت 14:48

آغاز فعالیت رسمی شرکت

بر اساس تصمیمات هیات مدیره شرکت و توافق صندوق کارکنان بانک ها ، اداره ی پرتفوی بورسی صندوق به شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا واگذار گردید و از این تاریخ شرکت فعالانه در بورس اوراق بهادار حضور خواهد داشت .