یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 06:20

نمودار بازدهی شرکت

نمودار بازدهی شرکت از ابتدای سال 1394
یکشنبه, 03 آبان 1394 ساعت 06:19

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت

نمودار ارزش روز پرتفوی شرکت از ابتدای سال 1394
چهارشنبه, 15 مهر 1394 ساعت 08:43

نمودار بازدهی شرکت

نمودار بازدهی شرکت از ابتدای سال تا 11 مهر 94