هیأت مدیره صبا
 
شرکت توسعه و مدیریت صبا
 
 

 

image

image image image image  

آقای مصطفی امید قائمی

رئیس هیات مدیره

آقای مازیار فرخی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

آقای سعید شاه حسینی

عضو هیات مدیره

آقای احسان عسکری فیروزجائی

عضو هیات مدیره

خانم منظر بزرگی سندی

عضو هیات مدیره