دوشنبه, 13 شهریور 1391 ساعت 00:00

تحلیل بنیادی

در بازار تبادل ارز بین الملل دو روش برای تصمیم گیری و معامله وجود دارد: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکی.تحلیل تکنیکی: این روش با استفاده از ابزار مختلف، روی الگوی حرکتی قیمت در گذشته مطالعه می کند تا با استفاده از آن تغییرات قیمت پیش رو را پیش بینی کند.تحلیل بنیادی: این روش روی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای که روی عرضه و تقاضای ارز تاثیر می گذارند، مطالعه می کند و از همین اطلاعات برای پیش بینی تحرکات بازار استفاده می کند.
صفحه5 از5