هیأت مدیره صبا

شرکت توسعه و مدیریت صبا
 
image

حسین کفتانی

عضو هیات مدیره

 
image

مرتضی سامی

رئیس هیات مدیره

 
image

وحید رجبیان

نائب رئیس هیات مدیره

 
image

سعید خدامرادی

مدیر عامل وعضو هیات مدیره