هیأت مدیره صبا

شرکت توسعه و مدیریت صبا
 
image

حمید مستور طهرانی

عضو هیات مدیره

 
image

علی شیخی

عضو هیات مدیره

 
image

بهزاد گلکار

عضو هیات مدیره

 
image

عبدالحسین صادقی باطانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره